واحد خبرگزاری بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز
   
 96/12/10
   
   

گزارش کامل ارزیابی داخلی اعتبار بخشی بیمارستان شهید چمران در سال 96

 
   
"سید قاسم باقری" مسوول بهبود کیفیت و کارشناس اعتبار بخشی بیمارستان شهید چمران :
ضمن تشکر از حضور رییس و مدیر بیمارستان ، مدیر پرستاری و اعضای گروه ارزیابی اعتبار بخشی در بررسی نتایج و دستیابی به تحلیل صحیح و کارشناسی شده ، گفت :
در ابتدا جلسه ای با حضور اعضای تیم مدیریت اجرایی گرفته شد و لزوم اعتبار بخشی میدانی با دقت و ضریب خطای کم مورد بررسی قرار گرفت . تهیه و تدوین چک لیست ارزیابی نیز با دقت زیر نظر تیم مدیریت اجرایی تدوین شد و برنامه ریزی جهت انجام اعتبار بخشی میدانی مورد تایید قرار گرفت .
انتخاب گروه ارزیابی نیز با دقت زیاد انجام یافته و یک دوره آموزشی نیز برای آنان در نظر گرفته شد تا بتوانند بدون هیچگونه استرس و نیز اعمال سلیقه ای خاص ، ارزیابی را انجام دهند . اعضای گروه منتخب شامل افراد زیر بوده است :

1. دکتر سید علی هاشمی
2. حمید پناهیان
3. سید قاسم باقری
4. مریم مومنی
5. لیدا جمشیدی
6. مهندس آمنه حسینی
7. زهرا حقیقت
8. صفا حبیبی
9. ویدا عسکری
10. نرگس کریمی


روزهای تایید شده جهت ارزیابی :
روزهای 28 و 29 و سی ام بهمن ماه ، گروه ارزیابی اعتبار بخشی داخلی در سه شیفت صبح ، عصر و شب ، حیطه های منتخب را مورد ارزیابی قرار دادند .

تهیه کارت ارزیابان :
جهت ایجاد فضایی منطبق با فضای ارزیابان کشوری ، مقرر شد اعضای گروه از اتیکتی که توسط واحد بهبود کیفیت طراحی شده بود ، در طول زمان ارزیابی استفاده نمایند .

نحوه ارزیابی :
1. برگزاری جلسه هم اندیشی در ابتدای شروع ارزیابی در هر سه روز به مدت یک ساعت
2. انجام ارزیابی
3. برگزاری جلسه جمع بندی ارزیابی های انجام یافته در پایان ارزیابی به مدت یک ساعت
4. جمع بندی نتایج ، تهیه و تدوین صورت جلسه در پایان روز سوم ارزیابی
5. تجزیه و تحلیل آماری
6. ارایه گزارش با حضور گروه ارزیابی به صورت کل نگر و جزء نگر
7. تهیه صورت جلسه و ارایه راهکارهای قابل ارتقاء
8. تدوین برنامه بهبود کیفیت درصورت لزوم

این کارشناس اعتبار بخشی افزود : 
ارزیابی درطول این سه روز بسیار شفاف و با تامل و اندیشه انجام گرفت و دوستان تمام سعی و تلاش خود را برای ارزیابی مفید و اثر بخش بکار بردند .
وی در خصوص نتایج بدست آمده گفت : نتایج بدست آمده با نتایجی که ارزیابان کشوری از این مرکز داشتند تقریبا نزدیک بود ولی تا حدودی ارتقاء مشاهده می شد .
وی افزود : امیدوار است تا با راهنمایی و همدلی مسوولین و همکاران ، بتوان گام های موثری را در راستای ارتقاء برداشته و زمینه را برای ایمنی بیشتر پرسنل و بیماران و نیز رضایت آنان را فراهم کنیم .

"دکتر سید علی هاشمی" رییس بیمارستان شهید چمران :
ضمن شرکت و همکاری در ارزیابی ، تجزیه و تحلیل نتایج اعتبار بخشی بیمارستان بر اساس چک لیست تنظیم شده با همکاری واحد بهبود کیفیت و تیم مدیریت اجرایی گفت :
از عملکرد تیم مدیریت اجرایی در راستای ارتقای وضعیت موجود بسیار خرسندم . بررسی ها نشان داد که چک لیست تهیه شده ، استاندارد بوده و نتایج با دقت بسیار بالا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
برنامه ریزی و نحوه ارزیابی ارزیابان آموزش دیده توسط واحد بهبود کیفیت زیر نظر و تایید تیم مدیریت اجرایی دقت تحلیل را ارتقاء داده و می توان بدرستی تصمیمات برای برنامه ریزی آینده نگر اعتماد نمود .
بررسی نتایج نشان داد که تیم مدیریت اجرایی باید به دو نکته اساسی توجه کند . اولا ، اولویت بندی موارد قابل ارتقاء و دوم انتخاب مواردی که امکان ارتقاء داشته باشند .
وی افزود : این ارزیابی تجربه مفیدی برای بیمارستان بود که حایز ارزش بسیار است و امیدوارم در تدوین برنامه استراتژیک سال های آینده از آن به عنوان یک تجربه قابل اعتماد استفاده گردد .
 "حمید پناهیان" مدیر بیمارستان شهید چمران :

ضمن تشکر و قدردانی از گروه ارزیابی و نیز حضور مفید و موثر آقای دکتر هاشمی در ارزیابی اعتبار بخشی ، گفت :
از گروه انتخاب شده بسیار راضی هستم . کسانی بودند که حضورشان موثر و مسوولیت پذیری شان بر هیچ کس پوشیده نبوده و نیست .
وی افزود : به نتایج حاصله اعتماد دارم . وی دلیل این امر را نظارت های میدانی خود از نحوه ارزیابی ارزیابان منتخب اعلام نمود و گفت :
در طول سه روز ارزیابی ، بطور مکرر بر نحوه ارزیابی ارزیابان نظارت داشتم و متوجه دقت نظر آنان ، دخالت ندادن هر گونه تعصب و سمت و سو نگری و نیز ارزیابی از روی دلسوزی در راستای کشف نقاط قابل بهبود شدم .
"حمید پناهیان" افزود : نتایج بدست آمده و ارایه شده به نظر من دارای دقت بسیار بالا است و از آن برای تدوین برنامه های آینده نگر می توان بهره برد .
وی در خصوص اهمیت مدیریت برنامه ریزی و توسعه فردی و همچنین مدیریت منابع انسانی گفت :
این بیمارستان تا کنون مدیران زیادی را پرورش داده است . ایجاد انگیزه ، مسوولیت پذیری ، تشویق و هدایت منابع انسانی به عنوان مهمترین و استراتژیک ترین عامل صعود یا سقوط یک سازمان از ارزش بالایی برخوردار است .
وی ادامه داد : تفکر استراتژیک رمز موفقیت سازمان ها است . بدون تامل و اندیشه و نیز برنامه های آینده نگر ، راه به جایی نخواهیم برد و چه بسا سازمانی را که توسط افرادی توانمند در حال ارایه خدمت است را به ورطه نابودی بکشانیم .
مدیر بیمارستان شهید چمران افزود : اساسی ترین توجه ما ، منابع انسانی ماست . کسانیکه هوشمندانه وضعیت موجود را درک می کنند . کمبودها را در هر حیطه ای می شناسند و نسبت بدان بی توجه نیستند . شناسایی چنین افرادی که خوشبختانه کم هم نیستند و قرار دادن آنان در مناصب کلیدی سازمان ، عامل رشد و افتخار سازمان خواهد بود .
وی در پایان از گروه ارزیابی تشکر و قدر دانی و به همراه رییس بیمارستان و مدیر پرستاری ، الواح تقدیر تهیه شده را به آنان اهداء نمود .

   
ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان شهید چمران
در یک نگاه

   
   
 
   
 
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-10 14:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ