متخصص ارتوپدی
رئیس بیمارستان
شماره تماس داخلی : 201
   متخصص نروسرجری
معاون آموزشی و پژوهشی
شماره تماس داخلی :201 -  252 - 253
  دکترای مدیریت
مدیر بیمارستان
شماره تماس داخلی : 201
         
         


             
             
     
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
     
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
     
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
         
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
       
             
             
 
             
         
 مدیر پرستاری   معاون پرستاری   سوپروایزر کنترل عفونت   سوپروایزر آموزشی
             
             
       
مسئول اتاق عمل   مسئول بی هوشی   مسئول ریکاوری   سرپرستار بخش نروسرجری
             
     
مسئول بخش دو   مسئول سی اس آر   مسئول بخش اورژانس   مسئول بخش چهار
             
       
مسئول بخش پنج   مسئول بخش یک   مسئول بخش زنان   مسئول اتاق گچ
             
         
مسئول گازهای خونی    مسئول بخش آی سی یو        
             
             
             
             
     
مسئول واحد تغذیه   مسئول حسابداری   مسئول بهبود کیفیت   مسئول تجهیزات پزشکی
             
     
مسئول بهداشت حرفه ای   مسئول  داروخانه   مسئول تغذیه   مسئول فیزیوتراپی
             
     
مسئول کتابخانه   مسئول تلفنخانه   مسئول بهداشت محیط   مسئول تاسیسات
             
       
مسئول تدارکات   مسئول خدمات و پسماند   مسئلول تصویربرداری   مسئول آزمایشگاه
             
     
مسئول دفتر مدیریت   مسئول پکس   مسئول دبیرخانه   مسئول امین اموال
             
           
             
             
 

آشنایی با ریاست و مدیریت بیمارستان شهید دکتر چمران شیراز   نام و نام خانوادگی :
دکتر سید علی هاشمی

سمت :
1) رئیس بیمارستان شهید دکتر چمران
2) مسئول فنی شیفت صبح و عصر بیمارستان شهید چمران
3) مسئول ایمنی بیمارستان شهید چمران

تحصیلات :
دکترای تخصصی استخوان و مفاصل

سوابق :
معاون آموزشی و رئیس بخش اورژانس بیمارستان شهید چمران

   
  
   

 
نام و نام خانوادگی :
دکتر حسین زارعی

سمت :
مدیر بیمارستان شهید چمران

تحصیلات :
دکترای مدیریت

سوابق :
1) مدیر بیمارستان شهید مطهری مرودشت
2) مدیر بیمارستان شهید دستغیب

مدت خدمت :
  هجده سالآشنایی با مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمران شیراز


 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-27 12:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ