کورپکتومی و فیوژن تمام محیطی ستون فقرات درانحنای دیستروفیک

پیش‌زمینه: در بیماران نوروفیبروماتوز وقتی انحنای ستون‌فقرات همراه با تغییرات دیستروفیک باشد، درمان بسیار مشکل می‌باشد. خارج کردن جسم مهره‌ای (کورپکتومی) به‌عنوان یک گام بیشتر در تصحیح انحنا و فیوژن روشی است که قبلاً چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه ارائه گزارش کورپکتومی و فیوژن تمام محیطی در بیماران نوروفیبروماتوز بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه گذشته‌نگر، از میان ۱۶  بیمار با انحنای دیستروفیک ستون‌فقرات، ۹ بیمار که فیوژن کامل جلویی و پشتی داشتند و با میانگین   ۷/۶ سال (محدوده ۲تا ۹/۱۱ سال) پیگیری شده‌ بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: نه بیمار با میانگین سنی ۸/۱۱ سال (۱۷-۸/۷ سال) در زمان جراحی شامل ۷بیمار با مشکل کیفواسکولیوز بودند که تحت عمل دکمپرسیون نخاع و کورپکتومی قرار گرفتند. جراحی باعث بهبود اسکولیوز قبل از عمل با میانگین اندازه ۸۷ درجه (۱۱۰-۶۰ درجه) به میانگین اندازه ۴۹ درجه (-۸۵-۱۵ درجه) بعد از عمل و همچنین کیفوز موضعی قبل از عمل با ‌میانگین ۳/۶۹ درجه (۱۰۰-۵۰ درجه) به ۴۹ درجه (۷۰-۳۵ درجه) بعد از عمل گردید. از دست رفتن اصلاح انحنای اسکولیوز به‌میزان ۵ درجه و انحنای کیفوز به‌میزان ۱۳ درجه مشاهده شد. فیوژن در تمام موارد بدست آمد و میانگین اندازه‌گیری عملکردی براساس پرسشنامSRS22 برابر ۴/۱ (۶/۴-۳) بود.

نتیجه‌گیری: فیوژن همزمان جلویی و پشتی همراه با کورپکتومی برای انحنای دیستروفیک ستون‌فقرات منجر به اصلاح مناسب انحنا و فیوژن کامل و همچنین نتایج عملکردی خوب می‌شود

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-11 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ