تأثیر الکتروکوتری اطراف کشکک بر روی غضروف آن

پیشزمینه: تخریب گیرنده‎های درد اطراف کشکک با الکتروکوتری به‎طور معمول در تعویض مفصل زانو انجام می‎شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آن بر روی غضروف بود.

مواد و روشها: در یک کارآزمایی بالینی، ۲۰ خرگوش که به دو دسته ده‎تایی (مورد و شاهد) تقسیم شدند و گروه مورد تحت عمل جراحی و آرتروتومی از طریق سمت داخل کشکک قرار گرفت. در گروه مورد، تخریب اعصاب با الکتروکوتری به عمق یک میلی‎متر در فاصله ۳ میلی‎متری از اطراف کشکک انجام شد. در گروه شاهد، الکتروکوتری انجام نشد. دامنه حرکت مفصل، بررسی ماکروسکوپی با استفاده از سیستم امتیازدهی «اوتربریج»، و بررسی بافت‎شناسی بعد از ۱۲ هفته انجام شد.

یافتهها: در نهایت ۹ خرگوش مورد و ۸ خرگوش شاهد بررسی شدند. سه خرگوش در حین مطالعه مردند. دامنه حرکت مفصل کامل در تمام خرگوش‎ها دیده شد. از نظر سیستم امتیازدهی «اوتربریج» (۰/۰۰۲=p)، تجمع سلول‎ها (۰/۰۱۶=p)، کاهش ماتریکس (۰/۰۰۴=p) و تجمع کندروسیت‎ها (۰/۰۰۸=p) تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.

نتیجهگیری: تخریب غضروف ممکن است به‎دنبال الکتروتری دیده شود، بنابراین الکتروکوتری به‎طور معمول پیشنهاد نمی‎شود.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-10 14:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ