رئیس بیمارستان - متخصص ارتوپدی
مسئول ایمنی بیمارستان
شماره تماس داخلی : 201
   مدیر بیمارستان
شماره تماس داخلی : 201
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
       
             
           
  جراح مغز و اعصاب معاون آموزشی
شماره تماس داخلی : 292
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
       
             

 
         
  متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
       
             

 
     
 
 
 دکتر علی اصغر کوثری
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
  متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
  فلوشیپ جراحی دست
شماره تماس داخلی : 252-253
             
       
             
             
مسئول بخش آی سی یو
شماره تماس داخلی : 225
   مدیر پرستاری
شماره تماس داخلی : 246
  معاون پرستاری
شماره تماس داخلی : 246
  مسئول امور اداری
شماره تماس داخلی : 374
             
       
             

 
           
سوپروایزر کنترل عفونت
شماره تماس داخلی : 378
  مسئول بی هوشی
شماره تماس داخلی : 292
  کارشناس بهداشت محیط
شماره تماس داخلی : 311
   مسئول داروخانه
شماره تماس داخلی : 274
             
       
             
             
مسئول بخش چهار
شماره تماس داخلی : 212
  مسئول تدارکات
شماره تماس داخلی : 311
  مسئول امین اموال
شماره تماس داخلی : 208
  مسئول بخش دو
شماره تماس داخلی : 241
             
       
             
     
مسئول دفتر مدیریت
شماره تماس داخلی : 201
  مسئول سی اس آر
شماره تماس داخلی : 366
  مسئول تاسیسات
شماره تماس داخلی : 305
  مسئول بخش نروسرجری
شماره تماس داخلی : 221
             
       
             
  خانم سعیده طاهری      خانم ویدا عسگری
مسئول کتابخانه
شماره تماس داخلی : 218
  مسئول بخش توانبخشی
شماره تماس داخلی : 262
  مسئول خدمات و پسماند
شماره تماس داخلی : 311
  مسئول بخش اورژانس
شماره تماس داخلی : 214
             
       
             
    سرکار خانم کارگر  
مسئول تلفنخانه
شماره تماس داخلی : 36240101
  مسئول بخش سایکوسوماتیک
شماره تماس داخلی : 202
  مسئول حسابداری
شماره تماس داخلی : 350
  مسئول ریکاوری
شماره تماس داخلی : 292
             
 
             
     
مسئول بخش یک
شماره تماس داخلی : 299
  مسئول گازهای خونی
شماره تماس داخلی : 257
  سوپروایزر آموزشی
شماره تماس داخلی : 319
  مسئول بخش پنج
شماره تماس داخلی : 245
             
 
             
     
مسئول واحد تغذیه
شماره تماس داخلی : 239
   مسئول تجهیزات پزشکی
شماره تماس داخلی : 372
  مسئول اتاق گچ
شماره تماس داخلی : 205
   مسئول بخش زنان
شماره تماس داخلی : 259
             
 
             
     
مسئول فیزیوتراپی
شماره تماس داخلی : 284
  کارشناس بهداشت حرفه ای
شماره تماس داخلی : 380
  مسئول بهبود کیفیت
شماره تماس داخلی : 380
  مسئول لاندری
شماره تماس داخلی : 229
             
 
             
         
مسئول حفاظت فیزیکی
 شماره تماس داخلی : 388
  مسئول پکس
شماره تماس داخلی : 343
  مسئول دبیرخانه
شماره تماس داخلی : 324
  مسئول آزمایشگاه
شماره تماس داخلی : 316
             
 
             
             


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-23 17:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ