واحد پرستاری

در مراكز بهداشتي ،درماني و توانبخشي ، پرستاري است كه اداره واحد پرستاري مركز مربوطه را به عهده دارد

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد:

1_برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

2_گردآوري اطلاعات از: _مركز شامل: نمودار سازماني مصوب ،هدف ،نوع فعاليت ،گزارشات ماهيانه و ساليانه،گزارش حسابرسي پرستاري ، پرونده هاي كاركنان ، مصاحبه با كار كنان _مددجويان: بر حسب نوع بستري ، نياز مراقبتي ،خدمات ارائه شده _منابع شامل نيروي انساني (پرستاران،بهياران ،كمك بهياران ،تكنسين ها و كاردان هاي اطاق عمل و هوشبري و ساير كادر وابسته) ساختار فيزيكي ، امكانات و تجهيزات

3_شركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني

4_تعيين اهداف (كوتاه مدت، ميان مدت،دراز مدت )مبتني بر نيازها جهت تامين حفظ وارتقا سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو ،بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط

5_تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

6_برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي ،پژوهشي كنترل ونظارت عفونت و....)

7_ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

8_تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

9_ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي مركز

10-جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف

11_ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري

12_مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز

13_تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آنها جهت اجراي برنامه ها ي پرستاري

14_مشاركت در طرح هاي پژوهشي

15_برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت(كنترل عفونت)

16_انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي زيربط جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري

17_ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي زيربط

18_تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري بر اساس استاندارد هاي علمي

19_تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب

20_بكارگيري نيروي انساني بر اساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري

21_پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري

22_پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط

23_تصميم گيري در مورد مرخصي ها ،ماموريت ها و ... كاركنان گروه پرستاري

24_رهبري و هدايت واحدهاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني

25_ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط مؤثر،عملكرد مطلوب ،حسن رفتار شغلي و......

26_اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان(تشويق و تنبيه)گروه پرستاري

27_اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها

28_تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن آوري ها علمي حل مساله

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-19 9:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ