پیشنهادات و انتقادات ارسال شده از طریق سایت بیمارستان شهید دکتر چمران

تاریخ      1/2/1396

محل کار : بخش یا واحد      بیمارستان چمران بخش سایکوسوماتیک

پیشنهاد ارائه یک بسته نمک کوچک به همراه غذای بیمارانی که قرص لیتیم مصرف میکنند جهت جلوگیری از مسمومیت با لیتیم .خانم اعظم پارس نیا و خانم ساناز مرادی رودبالی.ازاده بحرانی

انتقاد      نبود نمک در بخش به همراه غذای بیمار

تاریخ      1395/11/24

محل کار : بخش یا واحد      فیزیوتراپی

پیشنهاد جلو گیری از خرابی اسانسور توانبخشی: 1:ورودی اسانسور به اندازه تختها باشد 2 :ورودی راه پله صبح ها باز باشد تا افراد سالم از پله استفاده کنند

انتقاد      چرا بیشتر اوقات اسانسور توانبخشی خراب است

تاریخ      95/11/4

محل کار : بخش یا واحد      بیمارستان شهید چمران

پیشنهاد استفاده از نان سبوس دار وسنگک به جای نان سفیدوبدون سبوس

انتقاد      باتوجه به اینکه ما باید پیشگام دررعایت مسایل بهداشتی وتغذیه باشیم ولی هنوز درکلیه مراکز وبیمارستانها از نان بی کیفیت استفاده میشو

تاریخ      1359/11/12

محل کار : بخش یا واحد      فیزیوتراپی

پیشنهاد از زمانی که درب جلوی پله های توانبخشی نصب شده همه مجبورند با اسانسور رفت وامد کنند که باعث شده مرتب اسانسور خراب شود .پیشنهاد می شود کنترل باز کردن درب توسط نگهبان پایین انجام شود تا افرادی که نیاز به اسانسور ندارند ازپله ها استفاده کنند.اسانسور مخصوص بیماران وناتوانها باشد

انتقاد      انتقادی نیست

تاریخ      12.10.95

محل کار : بخش یا واحد      ب چمران کانون بسیج

پیشنهاد دربیمارستان وکلیه مراکز ازنان سبوس دار بجای نان معمولی وسفید استفاده شود

انتقاد      باوجود تاکیدمعاونت غذا هنوزازنان سفید استفاده میشود

 
 

 


 
 

 

 

       
       
       
حمید پناهیان
رئیس کمیته پیشنهادات
فاطمه طالعی نژاد
دبیر کمیته پیشنهادات
سعید اسماعیلی
عضو کمیته پیشنهادات
تهمینه جوادی
عضو کمیته پیشنهادات
       
    
       
       
   
 

 
       
سید حسن موسوی
عضو کمیته پیشنهادات
آقای عبدالله قزل بیگلو
عضو کمیته پیشنهادات
راضیه ابراهیمی
عضو کمیته پیشنهادات
خانم حقیقت
عضو کمیته پیشنهادات
       
    
       
       
     
       
ابراهیم ایزدی
عضو کمیته پیشنهادات
     
 
 

 


 
 

 
راهنمای ارسال پیشنهادات :

 


 
 
 

 


 
 


 
 

 

 
 


 

 


 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-1 14:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ