سوپروایزر آموزشی
لیلا قربانی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

تلفن داخلی: 219 ---------------------------------------------------------------------------

 

 

رابط آموزشی

بهار محسنی

کارشناس کتابداری

تلفن داخلی: 218


 ---------------------------------------------------------------------------

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

v    تعیین اهداف آموزشی

v    تعیین نیازهای آموزشی و اولویت بندی نیازهای آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیاز های آموزشی

v    اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها

v    تهیه و تنظیم ابزار جهت ارزیابی عملکرد آموزشی

v    تشکیل کمیته آموزشی و پژوهشی پرستاری

v    همکاری و هماهنگی با سوپروایزرهای بالینی و کنترل عفونت و نیز سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقا سطح آموزش

v    ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

v    کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

v    ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده

v    کنترل و نظارت بر شرکت رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزشی

v    شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

v    مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-14 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ