متخصص ارتوپدی
رئیس بیمارستان
شماره تماس داخلی : 201
   متخصص نروسرجری
معاون آموزشی و پژوهشی
شماره تماس داخلی :201 -  252 - 253
  مدیر بیمارستان
شماره تماس داخلی : 201
         
مرتبه علمی : استادیار   مرتبه علمی : استادیار   مرتبه علمی : دکترای مدیریت
 فلوشیپ جراحی
زانو و آرتروسکوپی
   متخصص جراحی
مغز و اعصاب
    مدیر بیمارستان
شهید چمران
         
         


 
             
     
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
مرتبه علمی : استاد   مرتبه علمی : دانشیار    مرتبه علمی : استاد    مرتبه علمی : دانشیار
فلوشیپ جراحی
شانه و آرتروسکوپی
   فلوشیپ جراحی
ستون فقرات
  فلوشیپ جراحی
ارتوپدی اطفال و آرتروپلاستی
  فلوشیپ جراحی
دست و اعصاب محیطی
             
             
     
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
مرتبه علمی : دانشیار    مرتبه علمی : استادیار    مرتبه علمی : استادیار    مرتبه علمی : دانشیار
فلوشیپ جراحی
ستون فقرات
   فلوشیپ جراحی
ستون فقرات
   فلوشیپ جراحی
ستون فقرات
   فلوشیپ جراحی
دست و اعصاب محیطی
             
             
     
   متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
     متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
             
 مرتبه علمی : استادیار   مرتبه علمی : استادیار
   مرتبه علمی : استادیار    مرتبه علمی : دانشیار
 فلوشیپ جراحی
شانه
  فلوشیپ جراحی
پا و مچ پا
   فلوشیپ جراحی
ارتوپدی اطفال
  فلوشیپ جراحی
زانو و آرتروسکوپی
             
             
         
        متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
    متخصص ارتوپدی
شماره تماس داخلی : 252-253
   
             
    مرتبه علمی : دانشیار    مرتبه علمی : استادیار    
    فلوشیپ جراحی
تومورهای استخوانی
   فلوشیپ جراحی دست
و اعصاب محیطی
   
             
             
             
             
     
   متخصص جراحی مغز و اعصاب      متخصص جراحی مغز و اعصاب      متخصص جراحی مغز و اعصاب      متخصص جراحی مغز و اعصاب
             
مرتبه علمی : استاد   مرتبه علمی : استاد   مرتبه علمی : استادیار   مرتبه علمی : استادیار
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی
ستون فقرات
  فلوشیپ فوق تخصصی جراحی
ستون فقرات
  فلوشیپ فوق تخصصی جراحی
ستون فقرات
  فلوشیپ فوق تخصصی جراحی
ستون فقرات
             
             
           
    متخصص جراحی مغز و اعصاب            
             
 مرتبه علمی : استادیار            
 فلوشیپ فوق تخصصی جراحی
ستون فقرات
           
             
             
 
             
         
 مدیر پرستاری   معاون پرستاری   سوپروایزر کنترل عفونت   سوپروایزر آموزشی
             
             
       
مسئول اتاق عمل   مسئول بی هوشی   مسئول ریکاوری   سرپرستار بخش نروسرجری
             
     
مسئول بخش دو   مسئول سی اس آر   مسئول بخش اورژانس   مسئول بخش چهار
             
       
مسئول بخش پنج   مسئول بخش یک   مسئول بخش زنان   مسئول اتاق گچ
             
         
مسئول گازهای خونی    مسئول بخش آی سی یو        
             
             
             
             
     
مسئول واحد تغذیه   مسئول حسابداری   مسئول بهبود کیفیت   مسئول تجهیزات پزشکی
             
     
مسئول بهداشت حرفه ای   مسئول  داروخانه   مسئول تغذیه   مسئول فیزیوتراپی
             
     
مسئول کتابخانه   مسئول تلفنخانه   مسئول بهداشت محیط   مسئول تاسیسات
             
       
مسئول تدارکات   مسئول خدمات و پسماند   مسئلول تصویربرداری   مسئول آزمایشگاه
             
     
مسئول دفتر مدیریت   مسئول پکس   مسئول دبیرخانه   مسئول امین اموال
             
           
             
             
 


 
 
         
         
         
         
         
         
         

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-5 11:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ